Vedtægter

for den selvejende institution Sofiefonden

I. Navn, hjemsted og formål

Fondens navn er Sofiefonden.

Fonden driver tillige virksomhed under navnet Sofievirksomhedernes Bygge- og Hjælpefond (Sofiefonden).

Fonden er en selvejende institution, som er stiftet den 1/10 1968 af direktør Anders Neergaard, administrationschef Preben Larsen, skoleleder Else Hansen, direktør, civilingeniør Axel Kristensen og landsretssagfører Steen Langebæk.

Dens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2

Fondens formål er at indsamle midler og yde støtte til oprettelse og drift af institutioner til gavn for autistiske børn og institutioner og boliger for disse, når de som voksne forlader børneinstitutionerne, endvidere til støtte for forskning, publikationer, uddannelses- og studierejser og lignende opgaver, som efter bestyrelsens skøn vil være til gavn for mennesker med autisme.

§ 3

De af fonden ejede midler skal i overensstemmelse med formålsparagraffen fortrinsvis anvendes til aktiviteter i forbindelse med Sofieskolen i Gladsaxe samt til oprettelse og drift af skoler, dagcentre, kollegier, boliger og til værksteder, arbejdspladser eller anden tilsvarende virksomhed til gavn for mennesker med autisme.
I det omfang offentlige midler efter gældende lovgivning kan opnås til anlægs- og driftsudgifter går sådan støtte forud for Sofiefondens midler.

Bestyrelsen påser overholdelsen af eventuelle klausuler, der måtte være knyttet til de midler, der indgår i fonden.

II. Kapitalforhold

§ 4

Fondens grundkapital er kr. 2.000.000 og er indbetalt ved overførsel af reserver.

Fondens midler skal indtil midlernes anvendelse til opfyldelse af fondens formål anbringes i let realisable værdipapirer efter bestyrelsens skøn. Værdipapirerne skal noteres på fondens navn.

III. Bestyrelse

§ 5

Fondens bestyrelse består af 4-10 medlemmer, der vælges således:
Den daglige leder af Sofieskolen i Gladsaxe er født medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen for Sofieskolen vælger 2 medlemmer til fondens bestyrelse.
Disse 3 medlemmer udpeger yderligere op til 6 medlemmer, der skønnes at have interesse for autistiske menneskers velfærd.
Herudover udpeger Landsforeningen Autisme 1 medlem af bestyrelsen.

Afgår et medlem af bestyrelsen i sin valgperiode, vælges et nyt bestyrelsesmedlem af det organ, som har valgt det fratrædende bestyrelsesmedlem og det nye medlem indtræder i det afgåede medlems valganciennitet.

Valgperioden for alle valgte bestyrelsesmedlemmer er 3 år. Genvalg kan finde sted.

Valg af de medlemmer, som vælges af fondens egen bestyrelse, finder sted på første bestyrelsesmøde efter den 1. april i de år, hvor valg skal finde sted.

Bestyrelsen i Sofieskolen og bestyrelsen i Landsforeningen Autisme udpeger deres medlemmer af bestyrelsen i fonden inden den 1. april i de år, hvor valg finder sted.

Bestyrelsen vælger selv sin formand.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6

Bestyrelsesmøde afholdes mindst 2 gange årligt eller så ofte formanden finder det nødvendigt.

Hvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske skriftligt med 14 dages varsel.

§ 7

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet og den løbende administration begrænses mest muligt.

§ 8

Bestyrelsens formand er forpligtet til at sørge for, at der føres protokol, hvori referat af bestyrelsesmøder og andre oplysninger af betydning for fonden indføres.

§ 9

Fonden tegnes af formanden og yderligere to medlemmer af bestyrelsen.

IV. Regnskabsår og revision

§ 10

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Der udarbejdes hvert år driftsregnskab og status for fonden. Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen på ubestemt tid valgt statsautoriseret revisor.

V. Vedtægtsændringer og opløsning

§ 11

Ændringer i nærværende vedtægter og ophævelse af fonden kan alene ske efter vedtagelse i bestyrelsen med 2/3 majoritet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og i øvrigt i overensstemmelse med § 48 i Lov om erhvervsdrivende fonde.

I tilfælde af opløsning tilfalder de i fonden værende midler efter bestyrelsens afgørelse og skøn en eller flere af de ved fondens støtte oprettede organisationer, subsidiært en eller flere tilsvarende institutioner, der støtter arbejdet til hjælp for autistiske mennesker.

——————————————————————-

Således vedtaget på fondens bestyrelsesmøde den 20/9 1995, som ændret i bestyrelsesmøde den 18/9 1998 (godkendt af ESS med skr. af 23/7 1999
j.nr. 99-108.459), som ændret på bestyrelsesmøde den 26/9 2000, godkendt af ESS med sammenskrevet resumé udskrevet den 25/10 2000 og som ændret på bestyrelsesmøde den 6/11 2001 (godkendt af ESS med sammenskrevet resumé udskrevet 19/6-2002).